Sklep indyjski Kaszmir - stroje belly dance, bollywood

Regulamin sklepu indyjskiego "Kaszmir"

I  Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu indyjskiego „Kaszmir" działającym pod adresem www.KashmirShop.eu jest Andrzej Sobolewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  firmy FHP Kaszmir z siedzibą w Częstochowie ul Czartoryskiego 15/41(NIP 949 003 48 20, IDS/REGON 150 205036).

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego „Kaszmir” jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa oryginalnej indyjskiej odzieży, biżuterii, toreb, kadzidełek zapachowych za  pośrednictwem sieci Internet.

3. Ze sprzedawcą można skontaktować się poprzez e-mail:mitali@kashmirshop.eu lub telefonicznie (+48) 692 619 122

   

II Rejestracja 

1. W celu złożenia zamówienia w sklepie indyjskim "Kaszmir" konieczne jest uzyskanie statusu klienta. Następuje to poprzez jednorazowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja w sklepie internetowym „Kaszmir” jest dobrowolna i bezpłatna. 

3.  Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 Login,
 Hasło,
 E-mail,
 Imię ,
 Nazwisko
 Ulica, nr domu, nr mieszkania,
 Miejscowość,
 Kod pocztowy
 Numer telefonu

4. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik powinien zaktualizować dotychczasowe dane w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 

III Zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do "koszyka" produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę "do koszyka". Dodanie produktu do "koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z "koszyka".

3. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do "koszyka" wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, a następnie wybrać opcję "zamawiam" i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. 

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

5. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od nas pocztą elektroniczną powiadomienie o przyjęciu zamówienia. W sytuacji, gdyby w procesie składania zamówienia wystąpił błąd, administrator sklepu skontaktuje się z klientem. 

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

7. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie co powoduje iż sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, niezwłocznie zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. W sytuacji niedostępności towaru po indywidualnym uzgodnieniu z klientem, sprzedawca może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę.

8. Do każdego zrealizowanego zamówienia załączony zostaje paragon lub faktura (jeśli zostanie odhaczona w formularzu zamówienia).

  

IV Sposób płatności i koszty dostawy.

1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto bankowe,

b. płatności za pobraniem przy odbiorze(tylko dla zaufanych klientów),

c. płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedawcy lub innym ustalonym indywidualnie miejscu.

3. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy sprzedającego:

nazwa banku: Pekao SA II o/Częstochowa
nr konta: 86 12 40 2252 1111 0000 315 89 552

4. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszty dostawy podawane są w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez klienta. Klient składając zamówienie zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.

 

V Dostawa i wymiana towaru


1.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

 

2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

 

3. Zaleca się, aby klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po

dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

 

4. W wypadku wymiany zakupionego towaru na inny z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia towaru. Koszty wymiany towaru ponosi klient. Do odsyłanego towaru klient powinien załączyć dowód zakupu.

 

5. Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany towaru na inny powinien skontaktować się się ze sprzedawcą poprzez e-mail:mitali@kashmirshop.eu lub telefonicznie (+48) 692 619 122 . W takiej sytuacji sprzedawca udzieli klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania.

 

 

 VI Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, oprócz kosztów wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając je na adres: FHP Kaszmir Czartoryskiego 15/41, 42-202 Częstochowa . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić listem poleconym lub paczką pocztową na poniższy adres:

FHP Kaszmir

ul. Czartoryskiego 15/41

42-202 Częstochowa

Polska

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy -do pobrania


VII Reklamacje dotyczące Towarów

1. FHP KASZMIR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mitali@kashmirshop.eu. FHP KASZMIR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

VIII Polityka cookies

 

1. Sklep internetowy Kaszmir wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez użytkownika.

 

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

 

IX Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 

7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:
mitali@kashmirshop.eu lub listownie na adres sprzedawcy:

F.H.P "Kaszmir"
ul. Czartoryskiego 15/41
42-200 Częstochowa

 

 

X Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

1. Telefonicznie (+48) 692 619 122

2. e-mail: mitali@kashmirshop.eu

3. Pisemnie na adres: F.H.P "Kaszmir"
ul. Czartoryskiego 15/41
42-202 Częstochowa

 


Indyjskie klimaty

Kolory Indii

żółtypomarańczowyczerwonyróżowyfioletowyniebieskiturkusowyzielonybrązowyzłotysrebrnyszaryczarnybiały

Top 10 !

Co nowego ?

Tak działamy

Zapytaj Mitali

O co? O wszystko, co dotyczy "Kaszmiru"!
Jak? Za pomocą maila
lub telefonicznie +48 692619122
Koszyk Nie masz jeszcze nic w koszyku.
Witamy w Kaszmirze